Kannatusyhdistys: hallitus ja säännöt

Platonin Akatemian kannatusyhdistys ry 

Hallitus 2017


Hallituksen jäsenet:

Joonas Mustonen, puheenjohtaja
Joonas Valjus, varapuheenjohtaja
Aliisa Rantanen, sihteeri
Tapio Turpeinen,
rahastonhoitaja, jäsensihteeri
Hanna Virkki,
tiedotusvastaava, graafikko
Antti Honkanen, Kulttuuriperintöseuran yhteyshenkilö
Antti Korhonen, jäsen
Artturi Frisk, jäsen
Tuula Siltasari, varajäsen
Jyrki Aronen,
varajäsen
Valter Jaakkola,
varajäsen
Antti Filppu,
varajäsen
Pauliina Korhonen,
varajäsen
Ari Tervashonka,
varajäsen
Antti Laitamäki,
asiantuntijajäsen


Jos haluat liittyä yhdistykseen, laita tiedustelua jäsensihteerillemme:

Tapio Turpeinen
t.tapio.turpeinen@gmail.com
p. 050 431 9717


Jäsenmaksut 2017

- Kannatusjäsenmaksu 50 €
- Jäsenmaksu 20 €
- Opiskelijoille 5 €

Maksetaan tilille: Platonin Akatemia, FI65 1366 3500 0822 35
Laita viestikenttään tieto: Platonin Akatemian kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 2017


Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Platonin Akatemian kannatusyhdistys ry. Sen kotipaikka on Tuusula.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Platonin Akatemian kannatusyhdistys pyrkii edistämään tieteiden ja taiteiden dialogia. Yhdistys painottaa erityisesti sananvapautta, luovuutta ja itsenäistä ajattelua. 

Platonin Akatemian kannatusyhdistys tekee yhteistyötä tieteellistä, yhteiskunnallista ja taiteellista toimintaa harjoittavien järjestöjen ja julkisten toimijoiden (mm. kuntien ja oppilaitosten) ja yksityisten toimijoiden (henkilöiden ja yritysten) kanssa. Toimijat voivat olla myös kansainvälisiä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vähintään kerran vuodessa kaikille avoimen laaja-alaisen kulttuuritapahtuman, Platonin Akatemian. Yhdistys voi järjestää myös keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä ja –matkoja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hakee apurahoja, voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan tarvittavat luvat. Yhdistys ottaa vastaan sponsoritukea, lahjoituksia ja testamentteja.


3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaisina jäseninä olevat luonnolliset henkilöt. Lisäksi yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanlukien) on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden välityksellä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta henkilökohtaisesti sähköpostilla (jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen) ja ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla.


11. Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.